porno
Gündem

Elektronik Haberleşme Sektörü Yetkilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik!

11 Haziran 2016 tarihli olan Resmi Gazetede elektronik haberleşme sektörü yetkilendirme Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair Yönetmelik yayımlandı.

 

11 Haziran 2016 tarihli ve  29739 Sayılı olan Resmi Gazetenin Yönetmelikler bölümünde yeni bir Yönetmelik yayımlandı. Yayımlanan Yönetmelik Resmi Gazetede ” Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik “ başlığı ile paylaşıldı. Toplamda 14 maddeden oluşan Yönetmeliğin detayları ise şöyle;

MADDE 1 – 28/5/2009 tarihli ve 27241 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“ç) Bakanlık: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığını,”
“ee) IP adresi: Belirli bir ağa bağlı cihazların birbirini tanımak, birbirleriyle iletişim kurmak ve birbirlerine veri yollamak için kullandıkları, İnternet Protokolü standartlarına göre verilen adresi,”
“ff) Kullanıcı bilgisi: Kullanıcının internet ortamına bağlandığı IP adresi, port aralığı, kullanıcı kimlik bilgisi, kullanım için oluşturulan hesap adı,  oturuma ilişkin başlama ve bitiş zamanını,”
“(2) Bu Yönetmelikte geçen ancak birinci fıkrada tanımlanmayan kavramlar ve kısaltmalar için ilgili mevzuatta yer alan tanımlar geçerlidir.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“(2) Yetkilendirme, bildirim veya bildirimle birlikte kullanım hakkının verilmesi yoluyla yapılır.”
“(7) Kurum, yetkilendirme başvurularına ilişkin olarak ilgili Kurumların görüşü de alınmak suretiyle milli güvenlik, kamu düzeninin korunması, genel sağlık ve kamu yararı gereklerinden kaynaklanan sebeplerle, söz konusu yetkilendirme taleplerini reddedebilir.
(8) Kurum, yetkilendirme başvurularının değerlendirilmesi sürecinde, kamu kurum ve kuruluşlarından alınan belgeler haricinde başvuru kapsamında bildirilen bilgi ve belgelerin doğruluğunun tespiti amacıyla ilgili şirketleri denetleyebilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Şirket hisselerinden en az yüzde onuna sahip gerçek kişi ortaklar ve tüzel kişiliği idare ve temsile yetkili kişiler ile şirket hisselerinden en az yüzde onuna sahip tüzel kişi ortakların hisselerinin en az yüzde onuna sahip gerçek kişi ortakların, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun Üçüncü Kısım Onuncu Bölümünde sayılan bilişim alanındaki suçlardan hürriyeti bağlayıcı ceza ile hüküm giymiş olmaması, taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya 5 yıldan fazla hapis cezalarından biri yahut özel hayata veya hayatın gizli alanına karşı işlenmiş suçlar, basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, inancı kötüye kullanma, hileli iflas ve konkordato, kaçakçılık suçları, resmi ihale ve alım-satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına iştirak suçlarından dolayı hüküm giymiş olmaması,

ç) Ödenmiş sermayesinin en az, Kurum tarafından belirlenen asgari tutar kadar olması,”

“d) Kurum tarafından belirlenen bildirim ve/veya kullanım hakkı başvuru formunda istenen bilgi ve belgeleri Kuruma göndermesi,”

“a) Geçici 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi hükmü saklı kalmak üzere, başvuru sahibi şirketin Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre yalnızca yetkilendirme kapsamındaki faaliyetleri veya bununla birlikte yetkilendirme konusu hizmeti yerine getirirken gerekli ve/veya ilgili olan cihaz satış, kurulum, bakım-onarım ve danışmanlık gibi faaliyetleri yürütmek üzere anonim şirket statüsünde kurulmuş ya da ilgili ihale şartnamesinde belirtilen süre içerisinde kurulacak olması,”

Yönetmeliğin Devamı ve Detayları İçin Tıklayınız

Yorum Yaz

Yorum yazmak için tıklayın